Kommentarer till forskningspropositionen

Scroll down for an English version.

Måndagen den 28 november kom regeringens forskningsproposition. Jag hade möjlighet att samma kväll höra den presenteras av utbildningsminister Helene Hellmark Knutsson vid ett möte på Ingenjörsvetenskapsakademin i Stockholm.

En forskningsproposition kan innebära förändringar av och tillägg till de uppdrag man tidigare har gett universitet, högskolor, andra forskningsutförare och forskningsråd. Propositionen är generell och beskriver inte lärosäte för lärosäte, med några få undantag. Propositionen inleds med målbeskrivningen:

”Målet för forskningspolitiken är att Sverige ska vara ett av världens främsta forsknings- och innovationsländer och en ledande kunskapsnation, där högkvalitativ forskning, högre utbildning och innovation leder till samhällets utveckling och välfärd, näringslivets konkurrenskraft och svarar upp mot de samhällsutmaningar vi står inför, både i Sverige och globalt.”

SLU:s verksamhetsidé och vision är väl i linje med målbeskrivningen. Men vad kan man mer konkret utläsa av propositionen? Den innehåller en hel del smått, som närmast kan ses som politiska markeringar snarare än något av reell betydelse. Sådant kan vi lämna därhän här. Jag vill hellre kommentera det som är av större vikt.

För att återkoppla till målbeskrivningen, så nämns utmaningar såsom klimatförändringar, men också de långsiktiga förutsättningarna för människors hälsa och miljötillståndet i stort. I vissa fall är det uppenbart SLU-frågor, t ex att arbeta mot antibiotikaresistens, som ju är ett viktigt tema i vår forskning och undervisning om djurhälsa, men ibland är det kanske inte lika uppenbart för omvärlden vad SLU kan bidra med. Dessvärre kan nog propositionstexten om antibiotikaresistens fungera som exempel på just detta. Det är därför viktigt för oss att bättre beskriva vad vi gör och särskilt betydelsen av det i relation till de skrivningar som återfinns i propositionen och i andra liknande sammanhang.

Det s k basanslaget för forskning till universiteten ska ökas, men det kommer att ske först 2018. Forskningspropositionen ger således mer basanslag till lärosätena, men också mer till forskningsråden. Vi kommer därmed fortsatt att behöva hantera det stora långsiktiga inflytandet från råden över vilka som anställs hos oss. Propositionen föreslår förbättrade villkor för doktorander och nydisputerade. Det är bra, men de verkliga flaskhalsarna kommer senare i karriären för forskare/lärare och det missar man. Vi på SLU ser över vårt finansieringssystem och planerar för någon form av karriärbidrag för personer i intervallet 6-20 år efter disputation.

Man vill se en jämställd högskola och pekar där på den stora dominansen av män bland professorerna (74 % nationellt, något mindre vid SLU). Man säger uttryckligt att otryggheten i karriärvägarna kan missgynna kvinnor. Kvantitativa mål vid nyrekryteringar lyfts fram som medel att uppnå jämställdhet, men också att lärosätena kan använda anslagen mer aktivt för att öka andelen kvinnor.

Vidare trycker man i propositionen på betydelsen av samverkan. Man erkänner den stora betydelsen av fri grundforskning, men skriver mycket om vikten av att vi också har framstående tillämpningsnära forskning, så att forskningens nya landvinningar kommer samhället till nytta (Se tidigare blogginlägg Vi behöver både grundläggande och tillämpningsnära forskning, och att de samverkar!). Man avser därför att sjösätta en ny modell för fördelning av medel till lärosätena efter prestation, där de tidigare indikatorerna antal publicerade artiklar, antal citeringar och erhållna medel i konkurrens kompletteras med indikatorer för samverkan. Samverkan ska tillmätas lika stor vikt som forskningskvalitet enligt förslaget. Samverkan kan vara svårare att mäta, men Vinnovas tidigare utlysningar har visat att SLU står sig väl i jämförelser med andra svenska universitet.

Bland de strategiska innovationsområden, som man lyfter fram, finns cirkulär och biobaserad ekonomi, och där är SLU det enda universitetet som nämns:

”Satsningen genomförs via strategiska innovationsområden i samarbete mellan Formas, Vinnova och Energimyndigheten. En effektiv satsning på cirkulär och biobaserad ekonomi förutsätter samarbete mellan forskningsfinansiärerna och berörda forskningsutförare, myndigheter och aktörer som t ex Sveriges lantbruksuniversitet, Jordbruksverket, Skogs-styrelsen, Naturvårdsverket, Konsumentverket, Kemikalieinspektionen, Tillväxtverket och aktörer med regionalt utvecklingsansvar liksom ett nära samarbete med näringslivet, branschorganisationer samt enskilda företag.”

Detta måste tolkas som att vi måste samverka med en lång rad andra aktörer för att få tillgång till satsningen, men visst är det bra att vara särskilt utpekade!

Summa summarum, så innebär forskningspropositionen inget omvälvande. Det finns en del positiva förslag och mindre tillskott inom räckhåll, men det är också tydligt att det viktigaste för oss är att klokt och aktivt använda de betydande resurser vi redan får. Jag är framför allt mycket glad över att vi inte delar verklighet med kollegorna i t ex Danmark och Finland, som upplever nedskärningar i storleksordningen tiotals procent.

Peter Högberg


The 2016 research bill

The Government’s research bill was presented on Monday 28 November, and I had the opportunity to attend a presentation given by Minister for Higher Education and Research Helene Hellmark Knutsson at a meeting hosted by the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences in Stockholm.

A research bill may involve changes to the tasks previously assigned to universities, university colleges, other research institutes and research councils. The bill is a general one and does not, with a few exceptions, give instructions for individual HEIs. The bill starts with the objective:

The goal for the research policy is for Sweden to be one of the world’s foremost research and innovation countries and a leading knowledge nation, where high quality research, higher education and innovation lead to society’s development and welfare, the business sector’s competitiveness and respond to the societal challenges we face, both in Sweden and around the world.

This is well in line with SLU’s mission and vision. But what else can you gather from the bill? There are quite a few details, but they are political signals rather than anything of actual importance. I prefer to comment on the more important aspects.

To feed back to the objective, challenges such as climate change are mentioned, but also the conditions needed long-term for human health and the state of the environment in general. In some cases these are obvious SLU issues, such as counteracting antibiotic resistance, an important theme in our research and teaching on animal health. In other cases, it may not be as obvious to the outside world how SLU can contribute. Unfortunately, the part of the bill on antibiotic resistance is an example of this. It’s important that we get better at describing what we do, in particular how our work relates to the wording of the bill and similar contexts.

The so-called basic appropriation for research will increase, but not until 2018. The research bill means increased funding to the universities, but also the research councils. This means we’ll have to continue to manage the long-term influence these councils have when it comes to the staff we recruit. The bill proposes improved conditions for doctoral students and new doctors. This is welcome but the real bottlenecks appear in the later stages of the academic career, and this is not addressed in the bill. At SLU, we are currently reviewing our financing system and are planning some kind of career support grant for those who took their doctorate 6–20 years ago.

The bill wants gender-balanced HEIs, and points to the dominance by men among professors (74% nationally, somewhat less at SLU). It is expressively stated that insecure career paths may disadvantage women. Quantitative recruitment targets are mentioned as a way of achieving gender balance, another suggestion is that the universities use their means more actively to increase the share of women.

Collaboration is another key word in the bill. The importance of free basic research is recognised, but a lot is also said about the importance of excellent application-oriented research in order for new research findings to benefit society (Link to previous blog post Basic and application-oriented research: we need them both, and we need them to interact). There are plans to launch a new model for appropriations with performance-based funding, where the existing indicators based on the number of articles published, the number of citations and grants awarded in competition will be complemented by indicators for collaboration. According to the bill, equal weight will be attached to collaboration and the quality of research. Collaboration is harder to measure, but previous Vinnova calls have shown SLU to hold its own ground in comparison with other Swedish universities.

Among the strategic innovation areas highlighted in the bill we find a circular and biobased economy, and here SLU is the only university to get a mention:

”This is done through strategic innovation areas in cooperation with the Swedish Research Council, Vinnova and the Swedish Energy Agency. Efficient investment in a circular and biobased economy presupposes cooperation between research funders and researchers, authorities and stakeholders such as the Swedish University of Agricultural Sciences, the Swedish Board of Agriculture, the Swedish Forest Agency, the Swedish Environmental Protection Agency, the Swedish Consumer Agency, the Swedish Chemicals Agency, the Swedish Agency for Economical and Regional Growth and actors with a regional responsibility for development, in addition to close cooperation with business and trade, trade associations and individual companies.”

This must be interpreted as a need for us to collaborate with a number of other actors to be part of this, but to get a special mention is in itself a good thing!

All in all, the research bill is not revolutionary in any way. There are positive proposals and small additional contributions to be had, but it is also clear that we must use the considerable resources we are already getting in a wise and active way. Above all, I’m very happy that we don’t share the fate of our colleagues in e.g. Denmark and Finland, who have seen cuts in double figures.

Peter Högberg

Skilda världar – om vår roll när vetenskapen sätts på prov

Scroll down for an English version

Vi lever i en värld, men människor upplever den på olika sätt. Trots en ökande tillgång på information finns det inget som tyder på att skillnaderna mellan människors världsbilder håller på att minska. Det förekommer återkommande belägg för att starkt kontrasterande världsbilder utvecklas och består i de modernaste av samhällen. Sannolikt förstärks denna tendens av att allt fler hämtar alltmer av sin information från nätet, där det idag finns ”nyhetsförmedlare” med mycket olika avsikter och målsättningar.

För oss på SLU är pluralismen fundamentalt viktig, men också respekten för fakta. I en ideal värld odlas pluralism i sökandet efter ny kunskap, samtidigt som alla successivt tillägnar sig en allt bredare bas av allmänt accepterad kunskap. Men i den reella världen ser vi exempel på att man använder sin demokratiska rätt att uttrycka misstro till det som många forskare anser vara fakta.

Ingen, inklusive forskare, kan betraktas som helt objektiv. Vi har familjeband, ekonomiska, religiösa, politiska och andra ideologiska värderingar, som påverkar oss. Men vi forskare har uppdraget att kritiskt testa även de utsagor som kan beröra vår egen världsbild. Vi måste göra detta ännu mer förutsättningslöst, transparent och pedagogiskt än tidigare. Kollektivt bär vi ansvaret för att allmänheten tilltror oss förmågan att vara så objektiva som det bara går.

Jag menar att den så kallade faktaresistensen kräver betydligt mer än att vi repeterar samma sak. Vi måste vara mer självkritiska och ödmjuka inför vårt uppdrag och inför dem, som misstror oss. Beläggs  vi med felaktiga argument i en kontroversiell fråga, kan detta följa med som ett motargument under mycket lång tid och dessutom sänka förtroendet för forskarkåren som helhet.

Universiteten måste kliva fram som en starkare, mer oberoende och mer ansvarsfull positiv kraft än vad vi gör idag. Det kräver att vi ifrågasätter våra egna hypoteser i experiment, med den tydliga ansatsen och kraften att falsifiera dem, och att vi formulerar våra slutsatser utifrån att de ska kunna förstås även av de som kan tänkas misstro dem.

För oss på SLU är detta extra viktigt, eftersom vi arbetar med viktiga överlevnadsfrågor och inte minst med många politiskt kontroversiella frågor. Jag har stora förhoppningar att de fyra nya framtidsplattformarna (SLU Framtidens skog, SLU Framtidens mat, SLU Framtidens stad och SLU Framtidens djur och hälsa) blir arenor för en skärpt, sansad och respektfull diskussion om vad våra vetenskaper lär oss och hur resultaten kan kommuniceras med vår omvärld.

Peter Högberg


Worlds apart – our role when science is put to the test

We all live in the same world, but our conception of it is different. Despite ever increasing access to information, there is nothing to suggest that these differences are shrinking. On the contrary, we regularly see proof that strongly contrasting views of the world develop and remain strong even in the most modern communities. This tendency is likely strengthened by the fact that so many people these days get more and more of their information from the web, where you can find ‘news sites’ with very different agendas and objectives.

To us at SLU, pluralism is of fundamental importance, but so is the respect for facts. In an ideal world, pluralism is nurtured in the search for new knowledge, while at the same time we all successively gain a broader base of generally accepted knowledge. Instead, in the real world we see how people use their democratic rights to question what many scientists consider to be facts.

Nobody, scientists included, is completely objective. We are all affected by family ties, financial, religious, political and other ideological values. But as scientists, it is our task to test critically also those statements that may affect our own view of the world. We need to do this in a manner that is even more unprejudiced, transparent and pedagogical than before. We have a collective responsibility to make the public trust us to be as objective as we possibly can be.

I believe that this resistance to facts demands more than just repeating the same thing. We must become more self-critical and humble when faced with our mission and those who distrust us. If we are found to use faulty arguments in a controversial issue, this can be used as a counter-argument for a long time to come and contribute to diminishing the public’s confidence in scientists in general.

Universities need to come forward as a stronger, independent and more responsible positive force than is the case today. This means we need to question our own hypotheses in experiments, with the clear intent of refuting them, and we need to formulate our conclusions in a way that makes it possible to understand them, even for those who are likely to want to question them.

This is of utmost importance to us at SLU as our work is about important questions of survival, and not least many issues that are politically controversial. I have great hopes in our four new future platforms (SLU Future Forests, SLU Future Food, SLU Urban Future and SLU Future Animals and Health) and hope they can become the forum for a sharp, sensible and respectful discussion about what our sciences teach us, and how our findings can be communicated to the surrounding world.

Peter Högberg

Vi ska bli bättre på jämställdhet!

Scroll down for English version

Vi är tyvärr långt ifrån jämställda. Det finns många tecken på det. Ta till exempel det faktum att 70 procent av SLU:s professorer är män, trots att grupperna studerande och doktorander haft en jämnare könsfördelning under längre tid. Varför tillverkar vi ett glastak över kvinnor?

Vi har länge haft insikt om att könsfördelningen blir alltmer ojämn ju högre upp i karriären man går. Riktade åtgärder har prövats och mycket stora insatser har gjorts av engagerade personer med mer eller mindre stöd av sina fakultetsledningar. Positiva exempel är kurser i lika villkor för studenter och anställda, vice-dekaner med ansvar för lika villkor på fakulteterna och i något fall till och med en skolad lika villkors-handläggare vid fakulteten. Vi är i rörelse åt rätt håll, men det går långsamt.

Nu gör vi på uppdrag av regeringen en tydligare ansats i riktning mot ett jämställt universitet. Nyckelordet är jämställdhetsintegrering och den bärande tanken är att jämställdhetsperspektiv ska genomsyra hela verksamheten. Ansvaret kommer därför att tydligare läggas på alla chefer i linjen, snarare än att arbetet bedrivs separat av vissa utvalda och är något som kräver tillskott i budgeten. Jag vill samtidigt påpeka att ansvaret åligger inte bara chefer, utan var och en medarbetare och student. Vi ska alla handla i enlighet med statens värdegrund och principerna demokrati, objektivitet, saklighet och likabehandling, samt respekt. Gör vi det blir vi mer jämställda.

Som hjälp med det konkreta arbetet har vi och andra myndigheter ett expertstöd från Göteborgs universitet som fått ett nationellt uppdrag av regeringen. På ledningskansliet diskuterar vi nu konkreta åtgärder och arbetets genomförande. Det kommer att bli ett viktigt tema under rektors prefektmöte (20-21/10) och naturligtvis även lyftas brett i många sammanhang framöver.


Intensifying our efforts for equal opportunities

When it comes to gender equality, we still have a long way to go. Take, for example, the fact that 70 percent of SLU professors are male, despite the fact that we’ve had a fairly equal distribution of men and women among both students and doctoral students. Are we creating a glass roof that prevents women from reaching the top?

We have long known that gender distribution is more unbalanced the higher up on the career ladder you are. We have tried focused actions, and committed colleagues have made great efforts, with varying degrees of support from their respective faculty management. Some positive examples are equal opportunities courses for students and staff, vice deans responsible for equal opportunities work at the faculties, and in some cases even an professional equal opportunities officer at the faculty. We’re moving in the right direction, but we’re not moving fast enough.

We have now been tasked by the government to intensify our efforts to create a university that offers equal opportunities for men and women. The keyword is gender mainstreaming, which means that equal opportunities aspects are integrated in all operations. There will be clearer responsibility for line managers, rather than having a select group of people working with equal opportunities as a separate issue that also requires additions to the budget.

However, I want to make it clear that this responsibility rests not only with managers, but with each and every coworker and student. We must all act in accordance with the core values of a public authority and the principles democracy, objectivity, factuality and equal treatment, and respect. Doing that will make us more equal.

To help us, we will be receiving expert support from the University of Gothenburg,  which has been given a national task by the government to provide support for public authorities in their work for equal opportunities. Here at SLU, management is now discussing what concrete actions to take and how to go about this work. It will be an important theme at the vice-chancellor’s meeting with the heads of department (20–21 October), and it’s an issue that will of course be raised in many other contexts in the immediate future.

Välkomna tillbaka!

Många av oss återkommer nu efter ett välförtjänt sommaruppehåll. För några har semestern fått vänta eller har tagits ut tidigare, för det finns alltid personal som tar hand om våra djur, medan andra behövt ta tillfället att utföra arbete i skog och mark för att studera någon speciell aspekt som hör högsommaren till, etc. Men de flesta av oss har haft en viktig tid för rekreation och kontemplation. Jag hoppas att ni andra som nyss semestrat också haft det bra!

SLU är alltid på tapeten, även när ett flertal av oss har semester. Så har olika nyheter från SLU duggat tätt i media även under sommaren. Några exempel på detta är hönsdoft som avskräcker malariamyggor, upptäckten av en ny svampkomponent i lavar och rekordåret för blåbär, samt naturligtvis en palett av aktiviteter under Almedalsveckan.

Stärkta av sommaren hoppas jag att ni är redo för höstterminens alla utmaningar. Det vi gör är viktigt! Universiteten är en stark positiv kraft i samhället. Vi drivs framåt av övertygelsen att vi kan penetrera även svåra frågor och därmed bidra till samhällets utveckling.

Det är därför med oro vi hör om utvecklingen i Turkiet, där mängder av universitetsakademiker tvingas från sina arbeten. Vi på SLU har undertecknat Magna Charta, vars Observatory har bett mig sprida synpunkter om situationen i Turkiet.

Som anställda vid ett universitet i ett politiskt stabilt land, och med goda förutsättningar i övrigt har vi ett extra stort ansvar att driva utvecklingen inom våra områden framåt.

Hälsningar,

Peter Högberg

 

Nya professorer – nya tankar!

Scroll down for  English version

Vi har nyss installerat nya professorer. Fyra i Uppsala och fyra i Umeå. Tre kvinnor och fem män, vilket betyder att andelen professorer som är kvinnor ökar sakta. Den ligger över riksgenomsnittet, men vi har förstås visionen att vara helt jämställda. Diversiteten bland de nya professorerna kan också beskrivas som två kvinnor från Sverige, en från USA, två män från Australien, en från Ryssland, en från Tyskland och en från Finland. Vi rekryterar från hela världen.

De åtta nya professorerna har spännande kunskaper och bidrar till att öka vår totala tankerymd. Det var fantastiskt inspirerande att lyssna på deras installations-föreläsningar, som beskrev aktiviteter i alla världsdelar, och perspektiv från samhällen och ekosystem till cellers innersta mysterier.

Även andra som anställs vid universitet eller kommer som studenter bidrar med kunskaper, erfarenheter och ambitioner. I fallet professorer blir det extra påtagligt genom exponeringen i samband med deras installation.

Det är denna ström av människor och deras kunskap och kreativitet, som utgör själva motorn i vårt universitet. Det gäller att vårda och utveckla den. Resultat från den nyligen genomförda medarbetarundersökningen pekar på att SLU är en bra arbetsplats, men att det finns behov av möjligheter till reflektion och återhämtning.

I den strategi för 2017-2020, som styrelsen ska diskutera vid sitt kommande möte i juni lyfter vi fram medarbetare och studenter som våra viktigaste resurser. Ett universitet måste organiseras så att de utvecklas väl och samverkar på bästa sätt. Installationerna av de nya professorerna var en viktig påminnelse om betydelsen av människornas potentialer.

Peter Högberg


New professors, new ideas

We have just installed new professors – four in Uppsala and four in Umeå. Three women and five men, which means that the share of female professors is slowly edging up. It is above the national average, but our vision, of course, is equal shares. The diversity among the new professors can also be described as two women from Sweden, one from the US, two men from Australia, one from Russia, one from Germany and one from Finland. We recruit from all over the world.

The eight new professors all possess exciting knowledge and contribute to increasing our space of ideas. Listening to their installation lectures was very inspiring – they covered work in all parts of the world, presented perspectives from communities and ecosystems and described the innermost mysteries of cells.

All our staff, as well our students, contribute their knowledge, experience and aspirations. However, in the case of our professors it becomes particularly evident through the exposure that their installation brings with it.

It is this flow of people, their knowledge and their creativity, that is the engine of our university. It is important that we nurture and develop it. Results from the recent staff survey show that SLU is a good place to work, but that there is a need for more reflection and recovery.

In the 2017–2020 strategy, which the Board will discuss at its June meeting, we highlight staff and students as our most important resources. A university must be organised in such a way that it can develop and make the most of the opportunities for cooperation. The installation of our new professors was an important reminder of the importance of human potential.

Peter Högberg

Afrika

Scroll down for an English version.

Som gymnasieelev läste jag några diktsamlingar av ugandiern Okot p´Bitek. Hans Ocols sång handlade om en frustrerad ung man som otåligt strävar bort från hembyns fattigdom och vidskeplighet. Motsatsen Lawinos sång handlade om en kvinna som finner livets mening och glädje i hembyns traditioner och trygghet.

Jag blev nyfiken på Afrika och tog chansen att som SLU-student göra en studieresa och även mitt examensarbete där. I en tanzanisk savannskog full av obekanta lukter och ljud och en fantastisk värme grävde jag fram rötter av träden mbembakofi (Afzelia quanzensis) och mtundu (Brachystegia spiciformis). De exotiska namnen till trots bildade de samma sorts mykorrhiza-symbios som tall och gran! Det blev början till mitt liv som forskare och lärare, som så småningom via studier i mer nordliga system ledde till dagens jobb som rektor.

Afrika finns kvar i mina tankar och i mitt hjärta. Jag gläds åt kontraktet med SIDA rörande projektet AgriFoSe, där SLU får huvuddelen av de 60 miljonerna för att bedriva forskning i låginkomstländer, i huvudsak Afrika söder om Sahara samt Asien. Det är också kul att läsa på våra hemsidor om studenter som gör MFS (Minor Field Studies) i Uganda och jag uppskattar mycket alla medarbetare och deras afrikanska kollegor som tillsammans enträget jobbar för att lösa svåra problem. Dessa samarbeten är mycket uppskattade av våra partners. Vi har mycket att lära av varandra.

I höstas besöktes vi av ordföranden för kommissionen för Afrikanska unionen Hennes excellens Nkozasana Dlamini-Zuma. Jag beskrev det vikande intresset för jordbruksnäringen bland dagens unga i Sverige. Det är ännu värre i Afrika, utbrast hon. Där associerar de unga jordbruk med en gammal trött kvinna med en hacka. Hon pratade länge och engagerat om ämnet och gav trots allt även positiva exempel. Det är uppenbart att perspektiven i Okot p´Biteks dikter fortfarande är aktuella, även om de ändrats en del så har kontrasterna sannolikt skärpts.

Beroendet av mat består och är globalt. Vi påminns sällan om dess sanna natur eftersom vi har resurser och kan köpa mat på en världsmarknad. I Etiopien pågår däremot en långvarig torka, som berör livsuppehället för ca 10 miljoner människor. Vi besöktes nyligen av landets ambassadör Woinshet Tadesse. Hon beskrev situationen och vi diskuterade behovet av mer forskning.

Hennes besök påminner om vilken betydelse vårt arbete kan få. Afrika har stora potentialer att inte bara vara självförsörjande på mat och fibrer utan även exportera till övriga världen. Men det handlar inte bara om det utan också om rikedomen i möten och i samarbeten med människorna, samarbeten som bygger en hållbarare värld.

Peter Högberg


 

Africa

In my final school years, I read some of the poems by Ugandan poet Okot p’Bitek. His Song of Ocol was about a frustrated young man who impatiently strives to get away from the poverty and superstition of his native village. Its counterpart, Song of Lawino, was about a woman who finds the meaning of life and joy in the traditions and security of her native village.

I was curious about Africa, and as a student at SLU I took the opportunity to make a field trip and also to do my degree project there. In the Tanzanian savannah woodland, full of unfamiliar smells and sounds and great heat, I dug up the roots of the trees mbembakofi (Afzelia quanzensis) and mtundu (Brachystegia spiciformis). Despite their exotic names, they formed the same kind of mycorrhizal symbiosis as pine and spruce! It was the beginning of my life as a researcher and teacher, a life that eventually, through studies of the more northern systems, led to my job today as vice-chancellor.

Africa remains in my thoughts and in my heart. I am happy about the agreement with Sida regarding the AgriFoSe project, where SLU gets the bulk of the SEK 60 million allocated to the project to conduct research in low-income countries, mainly in sub-Saharan Africa and Asia. It is also fun to read, on our website, about students doing MFS work (Minor Field Studies) in Uganda, and I very much appreciate all our staff and their African colleagues who tirelessly work together to solve difficult problems. These collaborations are highly appreciated by our partners. We have a lot to learn from each other.

Last autumn, we had a visit from the President of the Commission of the African Union, Her Excellency Nkozasana Dlamini-Zuma. I described the waning interest in agribusiness among young people in Sweden today, and she explained that the situation is even worse in Africa. There, the young associate agriculture with a tired old woman with a hoe. She talked passionately and at length on this topic, but could also give positive examples. It is evident that the perspectives of Okot p’Bitek’s poems are still relevant, and even if they changed, some of the contrasts have most likely sharpened.

Our dependence on food remains, and it is global. We are rarely reminded of its true nature because we have the resources and can buy food on the world market. Ethiopia, on the other hand, has suffered a prolonged drought affecting the livelihoods of about 10 million people.We recently received a visit from the country’s ambassador Woinshet Tadesse. She described the situation and we discussed the need for more research.

Her visit reminded us of how important our work can be. Africa has great potential not only to be self-sufficient in food and fibre, but also to export to the rest of the world. But it is not just about that, it is also about the richness of meetings and working together – partnerships that build a more sustainable world.

Peter Högberg

 

Ny på jobbet

Karin Holmgren börjar börjar som prorektor vid SLU den 1 mars 2016.

Karin Holmgren börjar börjar som prorektor vid SLU den 1 mars 2016.

Det är knappt en månad kvar tills jag påbörjar mitt heltidsuppdrag som prorektor vid Sveriges lantbruksuniversitet och min anställning som professor i naturgeografi vid institutionen för stad och land. Jag känner mig ödmjuk, glad och tacksam för det förtroende SLU visat mig. Jag ska göra allt jag kan för att förvalta det förtroendet väl!

Rektor har bett mig att, i likhet med nuvarande prorektor, ha ett särskilt ansvar för grundutbildningsfrågorna. Det gör jag gärna! Den institution jag kommer ifrån har en tradition av att prioritera grundutbildningsfrågor och där är grundutbildningsutbudet stort och brett. Jag känner mig trygg och motiverad att få ta detta ansvar vid SLU.

Det känns stort att få vara med och leda ett universitet vars kärnverksamhet fokuserar på några av framtidens ödesfrågor; hur vi skapar ekonomiskt och ekologiskt hållbara produktionssystem inom jordbruk, skogsbruk, djurbruk m.m. – våra gröna
naturresurser – i en värld med växande befolkning, allvarlig flyktingsituation och oroande klimatutveckling. Framgångsrik forskning och forsknings-anknuten utbildning inom de sektorer som SLU står för gör skillnad!

Många av de ämnesområden som SLU spänner över har beröringspunkter med kärnverksamheten vid min nuvarande institution vid Stockholm universitet, institutionen för naturgeografi. Det finns också klara kopplingar till min egen forskningsinriktning – klimatförändringar i ett historiskt perspektiv, samt kopplingar mellan samhällsutveckling och klimatutveckling. En del av SLU:s ämnesområden är förstås helt nya för mig. Jag ser med spänning fram emot att få lära känna alla delar av SLU:s verksamhet. Den första tiden kommer att bli en intressant läroperiod. Först och främst måste jag snabbt sätta mig in i verksamheten, dess potential och utmaningar, från gräsrotsnivå till näringsdepartement, relevanta sektorer i samhället och våra olika forskningsfinansiärer.

Fram till 1 mars har jag nu fullt upp med att avsluta och lämna över mitt arbete som prefekt vid institutionen för naturgeografi, Stockholms universitet. Institutionen har under det senaste året arbetat aktivt med att ta fram strategier för institutionens verksamhet under de kommande åren och vi är nu i slutfasen av detta arbete. Processen har gett mig många idéer och lärdomar som jag kommer att ha nytta av i mitt nya uppdrag.

Jag ser nu mycket fram emot att, tillsammans med rektor och hela SLU, snart få ta mig an de strategiska och universitetspolitiska framtidsfrågorna för såväl en globalt hållbar utveckling som för en kreativ, konstruktiv och hållbar utveckling av Sveriges lantbruksuniversitet.

Karin Holmgren
Prorektor (inom kort)


 

On a new post

Just another month to go before I take up the post as deputy vice-chancellor and professor of physical geography at SLU’s Department of Urban and Rural Development. I feel humble, happy and grateful for the confidence SLU has shown me. I will do everything I can to honour it. The vice-chancellor has asked me, like the current deputy vice-chancellor, to take special responsibility for education issues. This is something I am more than happy to do. My current department has a tradition of prioritising education at undergraduate and Master’s level and offers a wide range of courses and programmes. I feel confident and motivated to take on this responsibility at SLU.

To help lead a university like SLU is an important task. A university whose core businesses focus on some of the crucial issues of the future: how to create economically and ecologically sustainable production systems in agriculture, forestry, animal use, etc. – our green natural resources – in a world with a growing population, a serious refugee situation and a climate development that causes concern. Successful research and research-related education in the sectors SLU is responsible for make a difference! Many of the subjects taught at SLU have points of contact with the core business at my current department at Stockholm University, the Department of Physical Geography. There are also clear links to my own research interests – climate change in a historical perspective and links between social progress and climate development. Some of SLU’s subjects are of course completely new to me, and I look forward to getting to know all the different activities at SLU! The first few months will be an interesting learning experience. First and foremost, I must quickly get to know the everyday business, opportunities and challenges, from grass-root level to the Ministry of Enterprise and Innovation, relevant sectors of society and our different research funding bodies.

Until 1 March I will be busy tying up loose ends and handing over my work as head of the Department of Physical Geography at Stockholm University. This past year, the department has actively worked to develop strategies for its activities in the years to come, and we are now in the final phase of this work. The process has given me many ideas and taught me lessons that I will benefit from in my new post. I now look forward to taking on, along with the vice-chancellor and all of SLU, the strategic and university policy issues related to both future global sustainable development and a creative, constructive and sustainable development of the Swedish University of Agricultural Sciences.

Karin Holmgren
Deputy Vice-Chancellor from 1 March

 

Vårt miljöarbete

Scroll down for an English version.

Det har diskuterats varför vi inte investerar i vindkraft trots att detta kunde ha gjort oss självförsörjande på elenergi, enligt en intern rapport. Bakgrunden till beslutet är att vi de senaste åren på kort sikt ökat våra kostnader för lokaler avsevärt, främst genom en behövlig modernisering av våra lokaler och förtätningen av Campus Ultuna. Detta har i viss mån skett på bekostnad av våra kärnverksamheter, som är våra viktigaste uppdrag. Nya investeringar i vindkraft av i storleksordningen 130 miljoner kronor skulle ha försvårat det ekonomiska läget ytterligare för dessa verksamheter.

Det är viktigt att påpeka att i stort sett alla våra kärnverksamheter, forskning, grundutbildning och fortlöpande miljöanalys, kan betraktas som miljöarbete. Den alternativa investeringen av de 130 miljoner kronorna blir således till gagn för miljön och inte bara vår miljö på SLU, utan även långt utanför SLU. Vår forskning har nämligen format dagens metoder och fortsätter att påverka utvecklingen inom jord-, trädgårds- och skogsbruk och djurhållning. Vi på SLU fortsätter arbetet med att hitta metoder som förenar hög produktion med minsta möjliga påverkan på miljön.

Till exempel avkastar dagens åkerbruk mer skörd per hektar, men läcker mindre kväve till grund- och ytvatten. Dagens skogsbruk binder mer kol, samtidigt som man tar en rad miljöhänsyn som föreslagits av forskare vid SLU med syfte att minska påverkan på flora och fauna. Vi arbetar oförtrutet för att minska antibiotikaanvändningen och med viktiga etiska frågor inom djurhållningen. Vår fortlöpande miljöanalys levererar ständigt underlag till Sveriges miljöpolitik. Nyss publicerade våra forskare en studie om hur ett modifierat ris kan minska utsläppen av metan, en potent växthusgas, från risodlingar. Detta är bara några få exempel på hur vår forskning bidrar till Sveriges och internationellt miljöarbete. SLU rankas som 16:e bästa universitet i världen inom området ekologi/miljö baserat på hur mycket våra bidrag uppmärksammas av det internationella forskarsamhället.

Det viktigaste bidraget är nog ändå våra grundutbildningar, där vi diskuterar avvägningar mellan produktion och miljö med de som ska ta hand om de areella näringarna och miljövården i framtiden. Vi i SLU:s ledning gjorde således bedömningen att på kort sikt stärka det omfattande och viktiga miljöarbete vi bedriver inom kärnverksamheterna i första hand, i linje med vårt primära uppdrag från riksdag och regering. I ett stabilare ekonomiskt läge kan vi investera mer i vår energiförsörjning.

Peter Högberg

 


 

Our environmental work

There have been discussions on the topic why we are choosing not to invest in wind power, despite the fact that this, according to an internal report, could make us self-sufficient in electrical energy. The reason for this decision is that in recent years, our short-term costs for premises have increased substantially, mainly because of a much-needed modernisation of our facilities and a densification of Campus Ultuna. This has, to some extent, been at the expense of our core businesses, our most important mission. New investments in wind power in the order of SEK 130 million would have worsened the financial situation further for these activities.

It is important to note that virtually all of our core businesses – research, education and environmental monitoring and assessment – can be considered environmental work. Consequently, investing SEK 130 million in this rather than wind power will also benefit the environment, and not only our environment at SLU, but elsewhere as well. Our research has shaped the methods used today, and it continues to influence the development of agriculture, horticulture, forestry and animal husbandry. We are continuing our efforts to find methods that combine high production with minimal environmental impact.

An example: Today’s agriculture produces higher crop yields per hectare, but leaks less nitrogen to groundwater and surface water. Today’s forestry methods bind more carbon, while at the same time taking into account environmental considerations suggested by SLU researchers and aimed at reducing the impact on flora and fauna. We work tirelessly to reduce the use of antibiotics, and on important ethical issues in animal husbandry. Our environmental monitoring and assessment activities deliver supporting data for Sweden’s environmental policy. Recently, our researchers published a study showing how a modified rice could reduce emissions of methane, a potent greenhouse gas, from rice paddies. These are just a few examples of how our research contributes to the environmental work both in Sweden and internationally. We are ranked16th best university in the world in the field of ecology/environment. This ranking is based on the attention our work receives from the international scientific community.

Our main contribution is probably still our degree programmes, where we discuss the trade-off between production and the environment with those who will take care of the agricultural industries and environmental protection of the future. SLU’s management has therefore made the decision that in the short term, we will prioritise strengthening the comprehensive and important environmental work that our core businesses constitute, in line with the mission parliament and the government have entrusted us with. Investing in energy will have to wait until our financial situation is more stable.

Peter Högberg

Vi behöver både grundläggande och tillämpningsnära forskning, och att de samverkar!

Scroll down for an English version.

En livlig diskussion, som förs både inom och utanför SLU, rör hur mycket vi ska satsa på grundläggande (kanske snarare nyfikenhetsdriven) respektive tillämpningsnära forskning. Bör vi ens dela in forskningen på detta sätt? Kanske är det mer meningsfullt att fundera hur forskningen ska fungera på bästa sätt och hur den bäst kan producera kunskap som är viktig för samhället på kort och lång sikt.

Lant-, skogs- och trädgårdsbruk, veterinärmedicin, landskapsarkitektur etc. består av och uttrycks i konkreta handlingar, vilket motiverar den tillämpningsnära forskningen. Många av de hjälpmedel vi använder i vårt dagliga liv är dock resultatet av tillämpningar av tidigare grundforskning. När denna bedrevs, föreställde man sig inte alltid alla de tillämpningar som senare blev resultatet. Det är förstås svårare att föreställa sig att detsamma gäller även i framtiden, men allt talar för det.

Den exakta avvägningen mellan hur mycket vi ska satsa på det ena eller det andra är däremot mycket komplicerad. Viktigare till att börja med är konstaterandet att bägge behövs. Detta innebär i sin tur att bägge måste ges förutsättningar till en stark utveckling, samtidigt som interaktionen dem emellan måste stimuleras.

Om vi lyckas med det kommer SLU att bli ett ännu starkare universitet, som respekteras både av forskarsamhället och av avnämare i omvärlden. Det kommer att framstå ännu tydligare varför samhället ska satsa medel på just oss.

Peter Högberg


 

Basic and application-oriented research: we need them both, and we need them to interact

There is currently a lively discussion going on, both within SLU and outside, on how much we should invest in basic (or should we perhaps call it curiosity-driven) research and application-oriented research respectively. But should we even categorise research that way? Would it not be more meaningful to reflect on how research can best produce knowledge that is of use to society, in the short term as well as the long term?

Agriculture, forestry, horticulture, veterinary medicine, landscape architecture etc. consist of and are expressed as concrete actions, something which justifies application-oriented research. However, many of the tools we use in our daily life are the results of applications of basic research. At the time when this research was conducted, it wasn’t always possible to predict the applications it would result in. Obviously, it’s harder to imagine possible applications in our own future, but we have no reason to think that the same won’t apply then.

To strike the right balance, however, is very difficult. Suffice it to say that both basic and application-oriented research are needed. This in turn means that we must create opportunities for both of them to develop strongly, and at the same time promote interaction between the two.

If we succeed in doing this, we will make SLU an even stronger university, one that is respected by the research community and stakeholders alike. It will make it even more obvious why society needs to invest in SLU.

Peter Högberg

Ny ledning

Scoll down for an English version.

SLU:s styrelse utsåg vid sitt senaste möte Karin Holmgren som ny prorektor för SLU. Karin är professor i naturgeografi vid Stockholms universitet och prefekt för en stor institution där. Karin har utmärkt sig som en mycket god ledare och det är därutöver förstås extra positivt att få in en person med lång erfarenhet från ett annat universitet i SLU:s ledning. Hon kommer att påbörja sitt arbete hos oss 2016-03-01. Varmt välkommen, Karin!

Fram till dess kommer Lena Andersson-Eklund att fortsatt vara prorektor. Jag är mycket tacksam för att hon ställer upp ytterligare några månader. Lena har haft många långa och ansvarsfyllda uppdrag i SLU:s ledning. Som ny rektor är det tryggt att ha en person med den erfarenheten och arbetskapaciteten vid sin sida.

Nya fakultetsledningar
Valförsamlingarna vid våra fyra fakulteter har röstat fram nya ledamöter till sina respektive fakultetsnämnder och lämnat förslag på dekan och prodekan till mig. Röstresultaten var tydliga och mina beslut kommer att följa dem. Jag hälsar Torleif Härd (NJ), Kristina Dahlborn (VH) och Göran Ståhl (S) välkomna som nya dekaner och Håkan Schroeder (LTV) att fortsätta som dekan.

Jag vill samtidigt också tacka de avgående dekanerna Barbara Ekbom (NJ), Karin Ljung (S) och Karin Östensson (VH) för helhjärtade insatser.

Nya vice-rektorer
SLU:s ledning kommer att kompletteras med två vice-rektorer, som jag kommer att rekrytera. Nuvarande vice-rektor med ansvar för fortlöpande miljöanalys (FOMA), Göran Ståhl, kommer att bli ny dekan för fakulteten för skogsvetenskap. Göran har under de sista sex åren lyckats etablera FOMA som en mycket tydlig verksamhet vid SLU. Han har arbetat systematiskt och med stort lugn rett ut problem med osäker finansiering. Det är bråttom med att rekrytera Görans ersättare eftersom hans uppdrag som dekan börjar redan 2016-01-01.

Det blir även en ny vice-rektor för samverkan, som får ett uppdrag som avviker något från Johan Schnürers nuvarande. Johan har arbetat energiskt och idérikt på många fronter. Senast igår, i ett samtal jag hade med statssekreteraren, fick jag höra mycket uppskattande ord om Johans insatser. Rekrytering av ny vice-rektor med ansvar för samverkan är påbörjad.

Peter Högberg


New management at SLU

At its latest meeting, the SLU Board appointed Karin Holmgren the new deputy vice-chancellor of SLU. Karin is a professor of physical geography at Stockholm University, where she heads a large department. Karin has distinguished herself as an excellent leader, and her long experience from another university will be a positive addition to SLU’s management. Karin will take up her post on 1 March 2016. We wish her a warm welcome!

Until then, Lena Andersson-Eklund will continue as acting deputy vice-chancellor, and I am grateful that she has agreed to this. As part of SLU’s management, Lena has been charged with several extensive and important tasks. As a new vice-chancellor, it is comforting to have someone with her experience and work capacity at your side.

New faculty managements
The electoral assemblies at our four faculties have elected new members for their faculty boards, and they have submitted proposals for deans and vice-deans to me. The voting results were clear, and my decisions will be in accordance with them. I consequently welcome Torleif Härd (NJ), Kristina Dahlborn (VH) and Göran Ståhl (S) as new deans, and Håkan Schroeder (LTV) to continue his mission as dean.

I also want to thank the deans who will be leaving their posts – Barbara Ekbom (NJ), Karin Ljung (S) and Karin Östensson (VH) – for their wholehearted efforts.

New pro vice-chancellors
SLU’s management will be supplemented by two pro vice-chancellors, whom I will be recruiting. The current pro vice-chancellor for environmental monitoring and assessment (EMA), Göran Ståhl, will become the new dean of the Faculty of Forest Sciences. Over the last six years, Göran has established EMA as a clear part of SLU’s operations. Systematically, and with great calm, he has sorted out the problems that come with uncertain funding. It is urgent to recruit his replacement, as he takes up his post as dean on 1 January 2016.

There will also be a new pro vice-chancellor for external collaboration, and his/her tasks will differ slightly from those of current pro vice-chancellor Johan Schnürer. Johan has worked energetically and creatively on many fronts. Only yesterday I had a conversation with the state secretary, who expressed great appreciation for Johan’s efforts. Recruitment of a new pro vice-chancellor for external collaboration is in progress.

Peter Högberg