Studentspegeln 2016

Scroll down for an English version.

I förra veckan publicerade Universitetskanslerämbetet (UKÄ) Studentspegeln 2016[1]. Genom enkäter har UKÄ undersökt Sveriges studenters uppfattning och inställning till sin utbildning. Även om svarsfrekvensen är relativt låg (34 procent för hela landets lärosäten, 53 procent för SLU) så är det glädjande att se att Sveriges studenter i hög grad (91 procent) är nöjda med sin utbildning. Att de studenter som söker sig till SLU gör det på grund av våra, för Sverige, ofta unika utbildningar är inte konstigt. Glädjande är sedan att konstatera att våra studenter är de mest nöjda i landet inom en rad områden som:

 • Tillgängligheten och stödet ifrån lärare
 • Mängden lärarledd undervisning
 • Diskussionsklimatet inom undervisningen
 • Forskningsanknuten undervisning
 • Serviceinriktning och flexibilitet hos den administrativa personalen
 • God tillgång på information om möjligheten till utlandsstudier
 • Studentinflytandet
 • Studentsamarbetet inom såväl schemalagd som icke schemalagd tid

I flera av ovan nämnda aspekter är mer än 90 procent av SLU-studenterna mycket nöjda! Detta är ett utomordentligt gott betyg till våra lärare, utbildningsadministratörer och inte minst våra aktiva studentkårer. Stort tack till er alla för det arbete och engagemang ni lägger ner på våra utbildningar!

Naturligtvis finns det områden där vi kan göra förbättringar. Svaren från SLU-studenter antyder att vi kan ställa högre krav och ibland även öka studietakten. Deltagandet i utbildningar utomlands är störst bland SLU-studenter, men ändå ganska lågt (33 procent har deltagit i någon form av utbildning utomlands under minst en vecka). SLU-studenter är de som i minst utsträckning tycker att deras utbildning gett ökad förståelse för människor med annan etnisk eller kulturell bakgrund. Vi är också det universitet med lägst andel studenter som kombinerar studier med föräldraskap. Här behöver vi arbeta målmedvetet med internationalisering av våra utbildningar, med breddad rekrytering och reflektera över hur vi kan göra våra utbildningar attraktiva och möjliga att delta i för studenter med barn. Ett annat förbättringsområde handlar om examinationsformer. Det är bekymmersamt att många av våra studenter inte ser en tydlig koppling mellan den undervisning de får och de frågor som sedan ställs vid examinationen. Detta bör dock vara lätt att åtgärda nu när det uppmärksammats.

Vad gäller flera av förbättringsområdena så behöver vi hämta mer information ifrån Studentspegeln. Det som redovisas i rapporten är endast nedbrutet till lärosätesnivå för SLU:s del. Det är inte troligt att det ser likadant ut genom alla våra utbildningar. Ett sådant område kan vara de könsbundna skillnader i svar som Studentspegeln visar på frågan om studenterna skulle välja samma lärosäte igen. På denna fråga svarar 59 procent av de manliga SLU-studenterna ”definitivt”, medan av de kvinnliga endast 34 procent.

Resultaten måste tolkas med viss försiktighet, då underlaget utgörs av ett urval, och även om data har behandlats med bortfallsanalys och viktning. Jag ser ändå att rapporten är ett bra stöd i vårt fortsatta kvalitetsarbete. Men mest av allt blir jag glad över de många positiva resultat som rapporten visar för SLU:s del.

Våra utbildningar är viktiga! De har överlag bra innehåll och form. Nu vill vi att fler unga människor ska hitta till oss. Att få fler studenter är högt prioriterat i vår strategi, för att vi är övertygade om att fler med SLU-utbildning behövs i samhället och vid universiteten. Låt oss kraftsamla för att nå målet!

Karin Holmgren
Prorektor

[1] http://uka.se/download/18.4eb7720115a179d46c951e6/1488181466858/rapport-2017-02-23-studentspegeln-2016.pdf


Student Mirror 2016

Last week, the Swedish Higher Education Authority (UKÄ) published the results of the 2016 version of the Student Mirror survey[1]. The survey is aimed at students in Sweden and asks questions about their attitude to their studies. Although the response rate was relatively low (34 per cent nationwide, 53 per cent for SLU), it is encouraging to see that on the whole (91 per cent), students in Sweden are happy with their education. The students who opt for SLU do so because the programmes we offer are often unique in Sweden. I am also happy to see that our students are among the most satisfied in the country in a number of areas such as:

 • teacher availability and support;
 • the number of hours of classroom instruction;
 • open classroom climate for discussion;
 • research-related teaching;
 • service-mindedness and flexibility of administrative staff;
 • good access to information about possibilities for study abroad;
 • student influence;
 • student cooperation, both in and out of class.

In several of the above areas, over 90 per cent of SLU students are very satisfied. This is an excellent testimony to our teachers, administrators and, not least, our very active student unions. A big thankyou to you all for your work and commitment to our programmes!

Of course, there are areas where there is room for improvement. The replies from SLU students suggest that we can increase our demands and sometimes also increase the pace of study. SLU comes out on top when it comes to students studying abroad, but the share is still relatively low (33 per cent have done some kind of training abroad for at least a week).

On the other hand, SLU students are those least likely to find that their studies have helped increase their understanding of people with a different ethnic or cultural background. We also have the lowest number of students combining studies and parenthood. We need to focus on our work related to internationalisation and wider recruitment, and we need to reflect on how we can make our programmes attractive and more accessible to students with children.

Another area that can be improved is examination formats. It is worrying that so many of our students do not see a clear link between teaching and the questions asked in exams. However, this is something that should be easily rectifiable now that the problem is known.

For many of the areas where we see room for improvement, we will need to obtain more information from the survey. The survey report only gives data at HEI level for SLU, but the situation is likely to differ between programmes. One such area can be gender-related differences, for example the question whether students would choose the same university again given the chance. Here, 59 per cent of male SLU students but only 34 per cent of female students reply “definitely”.

Some caution is needed when interpreting the results, as they are only based on a limited selection, and even though non-response analysis and weighting have been applied. I still believe the report will provide useful support in our continued quality assurance work. But above all, it pleases me to see the positive results where SLU is concerned.

Our programmes are important! On the whole, content and form are what they should be. What we need now is more young people finding their way to us. Recruiting more students is a priority in our new strategy, because we are convinced that society as a whole, and other universities, need more people with a degree from SLU. Let us join forces to reach this objective!

Karin Holmgren
Deputy Vice-Chancellor

[1] http://uka.se/download/18.4eb7720115a179d46c951e6/1488181466858/rapport-2017-02-23-studentspegeln-2016.pdf (report in Swedish with summary in English)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *