Livsmedelsstrategin nu på väg!

Scroll down for an English version.

Efter mycket lång tid är nu regeringen, vänsterpartiet och allianspartierna överens om långsiktiga mål inom livsmedelsområdet och på torsdagen den 26 januari kommer regeringen att presentera hela sin länge emotsedda livsmedelsstrategi. Vi är många som har väntat på den och det känns förstås mycket bra att ha den här grunden inom livsmedelssektorn på plats. Nu blir det mycket lättare för oss inom SLU och för andra aktörer inom livsmedelssektorn att fortsätta utveckla vår samverkan.

De mål som nu presenterats kommer inte som någon överraskning. Icke förvånande följer de den så kallade Konkurrenskraftutredningen väl. För den som kan SLU:s och tidigare Lantbrukshögskolans historia kan det vara lite intressant att vi nu har politiska målsättningar om produktion av livsmedel, för första gången på länge. Även i övrigt är målsättningarna intressanta för oss på SLU, inte minst eftersom det rimligen kommer att krävas mycket ny kunskap för att åstadkomma det som politikerna uttrycker i målen.

Om den svenska livsmedelsproduktionen ska öka, om den ska bidra till att skapa sysselsättning och tillväxt i hela landet samtidigt som svenska miljö- och klimatmål ska uppnås, behövs sannolikt omfattande investeringar i hela livsmedelskedjan. Vi kommer, enkelt uttryckt, att behöva bli bättre inom i stort sett alla delar av Livsmedelssverige, för att sektorns olika aktörer sammantaget ska kunna bidra.

SLU kan bidra inom en rad områden, inte minst när det gäller att ta till oss ny kunskap och snabbare än i dag omsätta sådan ny kunskap i till exempel förändrade produktionsformer, utvecklad innovativ förädling, nya affärsmodeller och nya former för såväl kunskapsspridning och kompetensförsörjning som entreprenöriell förmåga inom sektorn.

Nu ser vi fram emot själva strategin och hoppas att den ger de förutsättningar till nyinvesteringar som Livsmedelssverige behöver för att nå målen! SLU kommer att delta den 26 januari, när strategin släpps.

Erik Fahlbeck, vicerektor


The food strategy is under way!

After a long wait, the Government, the Left Party and the Alliance parties have agreed on long-term objectives in the field of food (http://www.government.se/information-material/2015/06/towards-a-swedish-food-strategy/), and the Government will soon be presenting its long-awaited food strategy. All of us who have been eagerly awaiting it are happy to have this cornerstone of the food sector in place. It will make it so much easier for us here at SLU and for other actors in the food business to continue our work on developing cooperation.

The objectives presented come as no surprise, and they follow the so-called Konkurrenskraftutredning (competitiveness investigation) quite well. Those familiar with the history of SLU and its predecessor the Agricultural University College may find it interesting to know that for the first time in a long time, we now have political targets for food production. In general, the objectives are of interest to SLU, not least because achieving these objectives will most certainly require considerable amounts of new knowledge.

For Swedish food production to increase and contribute to creating jobs and growth in the whole country, at the same time as we fulfil the national environmental and climate objectives, considerable investments in the whole food production chain will be needed. Simply put, more or less all parts of our food production will have to improve for the different actors in this sector to be able to contribute.

At SLU, we can contribute in a number of areas, not least when it comes to absorbing new knowledge and transforming it into e.g. new production methods, innovative processing, new business models and new forms for disseminating knowledge and providing skills and entrepreneurial know-how in the sector.

We now look forward to the strategy itself, and hope it will provide conditions for the new investments needed to reach the objectives! SLU will be there on 26 January when the strategy is to be presented.

Erik Fahlbeck, Pro Vice-Chancellor

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *