Tre perspektiv på SLU:s utbildningar

Scroll down for an English version.

I juni beslutade universitetsstyrelsen om SLU:s strategi för 2017–2020. Nu har utbildningsnämnden beslutat om inriktningsdokument för utbildningen för samma tidsperiod, se https://internt.slu.se/Organisation-och-styrning/verksamhetside-vision-och-mal/strategier/

Inriktningsdokumentet utvecklar de områden i den övergripande strategin som berör våra utbildningar. Dokumentet utgör en grund för fakulteternas och institutionernas strategier och för alla som arbetar med och är engagerade inom grundutbildningen.

Inriktningsdokumentet bör läsas i sin helhet. Jag lyfter här fram endast ett antal områden:

Hållbarhetsperspektivet är centralt! Att forska på och utbilda om ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbara produktionssystem är nödvändigt för att världens länder ska uppnå FN:s mål för hållbar utveckling och Agenda 2030. Hållbara produktionssystem är också en förutsättning för dagens och framtidens svenska skogsbruk, jord- och trädgårdsbruk, djurbruk och djurvälfärd och för den biologiska mångfalden. Såväl ämnesspecifik och branschspecifik specialistkunskap som mångvetenskap och tvärvetenskap behövs!

Forskningsanknuten utbildning och utbildningsanknuten forskning är centralt! SLU bedriver forskning i världsklass, våra studenter ska inte bara erbjudas utbildning på vetenskaplig grund, de ska ges relevanta möjligheter att ta del av forskningsrön och delta i forum där forskningen är i fokus – till exempel vid våra forskningsplattformar.  I förra veckan var jag på en konferens om mat och klimatansvar som anordnades av SLU-plattformen Framtidens lantbruk. Konferensen hölls i Norra Latin, Stockholm och var välbesökt. Där gavs intressanta forskningspresentationer om hur lantbruket kan bidra till den omställning Sverige och världen måste göra för att nå ett fossilbränslefritt samhälle. Seminariet avslutades med reflektioner av SLU-studenter. Större studentmedverkan i forskarsammanhang kan ge oanade resultat; nya frågor och perspektiv kan utveckla forskningen!

God arbets- och studiesocial miljö är centralt för fortsatt utveckling av SLU:s utbildningar. Våra lärare ska ha möjlighet till egen kompetensutveckling och kvalitetsutveckling av utbildningarna i takt med nya forskningsresultat och nya samhällsbehov. Våra studenter ska möta en modern, god och inkluderande studiesocial miljö. SLU genomför regelbundet studentenkäter om studiesociala frågor. Den senaste enkäten påminner om att även detta är ett område som kräver ständig utveckling och anpassning till ett samhälle i förändring. Resultaten från enkäten hjälper oss i detta arbete.

Våra nuvarande och blivande studenter är en förutsättning för SLU:s verksamhet och en stor källa till mitt engagemang och min arbetsglädje! Jag ser med spänning och tillförsikt fram emot de kommande åren och hur verksamheten förverkligar våra strategier och visioner!

Karin Holmgren
Prorektor


Three perspectives on SLU’s course offerings

In June, the SLU Board adopted a new strategy for our university for the period 2017–­2020. Now, the Board of Education has followed with a guiding document for courses and programmes for the same period (document only available in Swedish).

The guiding document further specifies the parts of the strategy that concern the range of courses and programmes we offer. The document will form the basis for the work at the faculties and departments and for everyone involved in and committed to first-cycle courses and programmes.

The guiding document should be read as a whole, but I would like to highlight a few points:

The sustainability perspective is key. To carry out research on and teach about ecologically, financially and socially sustainable production systems is a necessity if the world is to reach the UN and Agenda 2030 sustainable development goals. Sustainable production systems are also a necessity for the Swedish forestry, agriculture and horticulture, animal use and animal welfare of the future, as well as for biodiversity. Subject- and industry-specific expertise is needed, and so is inter- and multidisciplinary knowledge.

Teaching linked to research, and research linked to teaching, are key. SLU conducts world-class research, and what we should offer our students is not only an education based on science, but also relevant opportunities to take part of research findings and participate in fora where the focus is on research, such as our research platforms. Last week I attended a well-attended conference in Stockholm on food and climate responsibility, organised by the SLU platform Future Agriculture. There were several interesting presentations on how agriculture can contribute to the conversion needed in Sweden and the rest of the world to achieve a fossil fuel-free society. The conference concluded with reflections by SLU students. Greater student involvement in research can lead to unexpected results – new questions and perspectives can help develop research.

A good working and study environment is key for the continued development of SLU’s courses and programmes. Our teachers need access to continued professional development and tools for developing the quality of our courses and programmes as new research findings and new societal needs arise. Our students should have access to a modern, well-equipped and inclusive study environment. SLU regularly conducts surveys on the social welfare of students, and the last survey is a reminder that this is an area that demands constant development and adaption to our changing society. The survey results will help us in this work.

SLU relies on its current and future students, and they are also a source of job satisfaction for me. It is with great excitement and confidence that I look forward to the next few years and the realisation of our strategies and visions.

Karin Holmgren
Deputy Vice-Chancellor

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *