Forskarkonferens 2021

Landsbygder och regioner i förändring
En konferens för landsbygds- och regionalforskare i Sverige

22–23 september 2021

Avdelningen för landsbygdsutveckling vid SLU bjuder tillsammans med Nordregio in forskare från hela landet för att utbyta erfarenheter och diskutera aktuella ämnen kopplade till regional- och landsbygdsutveckling i Sverige. Vår förhoppning är att kunna bjuda på ett brett spektrum av bidrag från olika forskningsfält på temat ’landsbygder och regioner i förändring’; teoretiska framsteg, metodologiska insikter och empiriska upptäckter, som i sin tur kan få konkreta effekter inom svensk regional- och landsbygdsutveckling.

Ett av konferensens syften är att erbjuda ett konstruktivt forum för forskare att knyta nya kontakter och tillsammans med kollegor från hela landet tänka nytt kring svenska regioners och landsbygders roll i en ekonomisk, social och ekologiskt hållbar utveckling. Förutom ett antal huvudtalare kommer programmet att innehålla flera tematiska workshops samt möjligheter att träffa representanter från de största svenska forskningsfinansiärerna.

Konferensen kommer att hållas från ’lunch-till-lunch’ vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala, förutsatt att restriktioner och rekommendationer med anledning av Covid-19 tillåter detta.

Teman

 1. Hållbara landsbygder: platsutveckling och rurala ’livelihoods’
 2. Entreprenörskap och social innovation i landsbygdskontext
 3. Demografiska förändringar och migration: policy och praktik i krympande geografier
 4. Naturresursernas roll i rurala förändringsprocesser
 5. Kompetensförsörjning, sysselsättning och arbetsmarknad i rurala kontexter
 6. Lokal resiliens i en tid av globala samhällsutmaningar

Call for abstract
Deadline 23 april 2021 (250 ord, maila till: uppdraglandsbygd@slu.se)

Mer information kommer inom kort!
Frågor? uppdraglandsbygd@slu.se

Ruralities and Regions in Transition
A conference for Rural and Regional Researchers in Sweden

September 22-23rd, 2021

The Division of Rural Development (SLU) in collaboration with Nordregio offers scholars the opportunity to meet, share and discuss important issues related to rural and regional development in Sweden. We expect a wide range of contributions seeking to present theoretical advancements, offer novel methodological insights and provide new empirical evidence related to ‘Ruralities and Regions in Transition’, which in turn can contribute to more robust policy initiatives and planning practices in Swedish rural and regional development.

The organizers intend to provide a constructive arena of exchange for scholars to collegially rethink how Swedish ruralities and regions may engage towards economically, socially and environmentally sustainable development paths. Foreseen activities are plenary keynotes, thematic parallel sessions and ‘meet the financier’ seminar with representatives of the main Swedish financiers.

The conference will be organized at SLU premises in Uppsala in a lunch-to-lunch format, given that this is feasible according to recommendations and regulations due to Covid-19.

Themes

 1. Sustainable countrysides: place-based development and rural livelihoods
 2. Entrepreneurship and social innovations in peripheries
 3. Demographic change and migration: policies and practices in shrinking geographies
 4. The role of natural resources in rural transformation processes
 5. Competences, skills and the evolution of the rural labour market
 6. Territorial resilience in times of global societal challenges

Call for abstract
Deadline April 23rd 2021 (250 words, e-mail to: uppdraglandsbygd@slu.se)

More updates to come!
Questions? uppdraglandsbygd@slu.se