Rapport 3 från FN-mötet om IPBES i Panama

Av Johan Bodegård, chef för ArtDatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Nu har IPBES inrättats och sekretariatet kommer att förläggas till Bonn! För er som vill veta mer och få förståelse för hur diskussionerna gick, kriser, med mera kommer här nu en tredje rapport från FN-mötet i Panama för att inrätta ”The Intergovernmental Panel och Biodiversity and Ecosystem Services” (IPBES).

Organ som ska leda arbetet samt indelning i regioner

Efter diskussion enades mötet att IPBES ska ledas av två grupper, en grupp med ansvar för den administrativa ledningen av arbetet (10 personer), kompletterat med en ”Multidisciplinary Expert Panel” (25-35 personer). Den senare gruppen ska bestå av personer med högsta vetenskapliga eller expertkompetens.  

Diskuterades också vilken geografisk indelning IPBES ska använda när man väljer ledamöter till dessa grupper. Följande alternativ diskuterades: 

   • FN: 5  regioner (Afrika, Asien, Latinamerika och Karibien, Östeuropa, Västeuropa-Nordamerika-Australien-Nya zeeland), 
   • IUCN: 8 regioner (Afrika, Central- och sydamerika, Nordamerika och Karibien, Oceanien, Sydostasien, Nord- och centralasien samt östeuropa, Västra asien, Västeuropa) 
   • CITE:S 6 regioner (Afrika, Central och sydamerika samt Karibien, Asien, Europa, Nordamerika, Oceanien
   • En egen indelning (baserad på en biogeografisk indelning av världen)
    Paleractic: Europa, norra Asien, norra Afrika och Mellanöstern
    Indo-Malay: Indien och Sydostasien
    Australasien: Australien och Nya Zeeland
    Oceanien: Stilla havsregionen
    Nearctic: Nordamerika
    Neotropical: Syd- och Mellanamerika

Förhandlingen slutade med ett interimistiskt beslut om en regionindelning enligt nu gällande 5 FN-regioner: 

Afrika, Asien, Latinamerika och Karibien, Östeuropa samt Västeuropa-Nordamerika-Australien-Nya zeeland-Japan-Sydkorea.

Fram till det första mötet med IPBES planeras dialog om hur en mer ekologiskt baserad regionindelning skulle kunna utformas. De ledamöter som utses baserad på denna temporära indelning ska utses för en period om högst två år. Därefter bör IPBES vara redo att fatta ett slitligt beslut om hur den regional indelningen ska se ut långsiktigt.

Förutom att styra val av ledamöter till de två grupperna som ska leda arbetet ska regionerna användas som grund för hur olika typer av vetenskapliga utvärderingar kommer att göras. Utvärderingarna kan också avgränsas till mindre delar av respektive region. Om det kommer att finnas möjlighet att göra utvärderingar som omfattar fler än en region är oklart och får diskuteras när och om sådana förslag väcks.

Sekretariatets lokalisering

I en spännande omröstning (som skedde i fyra omgångar där den av de fem kandidaterna som fick minst röster föll bort) beslutade mötet sent på torsdag kväll att förlägga IPBES sekretariat till Bonn. I Bonn finns idag redan ett stort antal internationella organ, varav flera FN-organ. Bl.a. ligger sekretariatet till Bonnkonventionen om flyttande arter i Bonn.

Kris i EU

Från onsdag stördes förhandlingar av interna stridigheter inom EU om på vilket sätt EU-kommissionen ska kunna medverka i IPBES. EU-kommissionen vill ha samma rättigheter som medlemmar som är stater, vilket flera länder från andra världsdelar motsätter sig helt eller delvis. Frågan kompliceras också av att det råder oenighet inom EU hur EU ska hantera frågan om medlemskap, till exempel i situationer där IPBES ska fatta beslut genom omröstning.

Hela striden är i praktiken ointressant eftersom det är ytterst osannolikt att de interna EU-problemen någonsin kommer att påverka beslutssituationer inom IPBES som ju huvudsakligen ska ägnas åt vetenskapliga frågor, ett område som inte omfattas av gemensam EU-politik (som till exempel jordbrukspolitiken). Trots det förlamas EU av denna interna principstrid eftersom det finns en oro för att ett beslut i detta forum kan leda till liknande beslut i andra internationella sammanhang (där mer politiska frågor behandlas). Intensiva diskussioner pågick i Bryssel under veckan för att finna en lösning, men det EU hann inte komma överens om en lösning med övriga länder på mötet. Därför blev beslutet att frågan om EU:s medlemskap får lösas vid ett kommande möte.

Styrande gruppers arbete

Under fredagen och lördagen den 20 och 21 april förhandlades framför allt detaljerna kring hur de styrande grupperna ska arbeta och hur de ska vara sammansatta. Den viktigaste gruppen blir den så kallade ”Multidisciplinary Expert Panel”. Den gruppen ska bestå av forskare och experter inom policy samt de som har traditionell kunskap. Deras uppgift blir att besluta om vilka typer av utvärderingar som ska göras, hur utvärderingsprojekten ska läggas upp och genomföras samt att godkänna de rapporter som tas fram i de olika utvärderingsprojekten. Stor enighet rådde om det mesta när det gäller denna grupps sammansättning och arbetssätt. Det blev dock strid om hur besluten ska fattas i gruppen, med konsensus eller genom omröstning.

Sent på lördagen beslutade mötet att inrätta IPBES. Därmed kan vi sätta punkt för en flerårig process som lyckats med sin uppgift. Det första mötet med det nya vetenskapliga organet kan komma att hållas inom ett år. I FN-sammanhang har arbetet med att inrätta IPBES gått relativt snabbt, på cirka tre år.

 //Hälsningar från Johan

About Ann-Katrin Hallin

Fackredaktör / Science Editor
This entry was posted in biodiversitet, international, miljö and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.