Föränderliga virus i växter

Av Anders Kvarnheden, Inst för växtbiologi och skogsgenetik, SLU,Uppsala

Virus som infekterar växter och djur har stora likheter, men växtvirus kan inte orsaka sjukdomar hos människor eller tvärtom. Däremot kan angrepp av växtvirus på jordbruksgrödor ibland ge upphov till stora skördeförluster, missväxt och svält. Kassavamosaikvirus har t.ex. orsakat fler mänskliga dödsfall än ebolavirus och fågelinfluensa tillsammans genom att slå ut odlingen av kassava i delar av Afrika.

Virus har förmåga att snabbt anpassa sig till förändringar i omgivningen och till nya värdar. Vissa virus har en mycket bred värdkrets och kan spridas mellan olika arter medan andra virus infekterar endast en art. Kontrollen av virussjukdomar är beroende av att förstå hur variabla virus är och hur de evolverar.

Vetevirus

Geminivirus är en familj av växtvirus som finns spridd över större delen av världen. Det ovan nämnda kassavamosaikviruset hör till denna familj. Geminivirus har DNA som arvsmassa till skillnad från de flesta andra växtinfekterande virus som istället bär på RNA. I Sverige är vetedvärgvirus ett geminivirus som ibland orsakar allvarliga skador på vete. Det finns spritt över Europa, och har nyligen även upptäckts i Afrika och Asien. Molekylär forskning vid institutionen för växtbiologi och skogsgenetik visar att vetedvärgvirus kan delas in i två stammar, där en stam infekterar främst vete och den andra korn. Endast vetestammen verkar finnas i Sverige. Virusisolat från rågvete och vilda gräs visar nära släktskap med isolaten från vete, vilket tyder på att samma virustyper infekterar gräs och stråsäd.

Forskarna håller även på att karaktärisera geminivirus i olika grödor som tomat, paprika, chilipeppar och okra från Turkiet, Nicaragua och Kamerun. Flera nya virusarter har då upptäckts. I Nicaragua har infektion av flera geminivirusarter i samma växt visar sig vara vanligt. Samma virusart har också hittats i flera olika grödor. Nya virus har visats uppkomma genom utbyte av genetisk information mellan olika virusarter. En forskare i USA har sagt att arvsmassan i geminivirus är som LEGO-bitar, vilka kan sättas ihop till nya virus. Detta gör det viktigt att följa geminivirusens evolution.

This entry was posted in växtsjukdomar. Bookmark the permalink.

Comments are closed.