Familjeskogsbruket lever – och är viktigt för industrins råvaruförsörjning!

Av Ola Lindroos, Inst för skoglig resurshushållning och geomatik, SLU, Umeå

Med självverksamt familjeskogsbruk menas det arbete som skogsägaren eller dess medhjälpare (till exempel familjemedlemmar) utför på den egna skogsfastigheten. Minskade mängder levererat virke och storskogsbrukets överlägsna effektivitet har av många tagits som signaler på att självverksamheten var på väg att dö ut. Självverksamt skogsarbete utgör trots detta hälften av den årliga praktiska skogsarbetstiden och står tyvärr också för större delen av olyckorna.

Enkätudersökningar visade att självverksamt skogsarbete och även vedupparbetning (kapning, klyvning etc.) är vanligt förekommande, och inga tecken tyder på en minskning inom den närmsta tiden. Minst 215 000 skogsägare, det vill säga 66 procent, utförde självverksamt skogsarbete i form av avverkning, utkörning, plantering eller röjning. De som var självverksamma skilde sig åt från dem som inte var det, bland annat genom lägre ålder och större andel män. För vedarbetet så var antalet olyckor högt i förhållande till nedlagd arbetstid (51 olyckor per miljon timmar). Just arbetstiden förklarade mer av olycksförekomsten än antal aktiva personer, kön och ålder. Arbete med hydraulklyv var överrepresenterat i olycksstatistiken.

Skogsägarnas engagemang i praktiskt skogsbruk spelar en viktig roll för att förse skogsindustrin med skogsråvara från privatägd skogsmark. Men ännu viktigare är självverksamheten genom att den förstärker skogsägarnas uppfattning om att skogen kan nyttjas som en uthållig råvarukälla. Vedeldning är en ouppmärksammad drivkraft till att skogsskötselåtgärder som till exempel röjning utförs. Självverksamheten bör därför uppmuntras. Ytterligare uppmärksamhet borde ägnas åt verksamheten och dess speciella förhållanden för att kunna förbättra effektiviteten och säkerheten.

Läs mer i avhandlingen Efficiency and Safety in Self-employed Family Forestry http://diss-epsilon.slu.se/archive/00001287/

This entry was posted in skogsbruk. Bookmark the permalink.

Comments are closed.