Sista dagen i Slovakien – Final med fint väder

Måndag 24:e april

Dagen började med en rundvandring på det tyskägda sågverket Rettenmeier som årligen sågar 600 000 m2  grantimmer, vilket kan jämföras med Bollsta sågverk som sågar 550 000. Tekniken som används på sågverket liknar den som används på svenska sågverk med undantag för att vissa delar som mekaniserats i Sverige men fortfarande utförs manuellt här i Slovakien. Kvalitetssorteringen av det inkommande virket utförs av anställda på sågverket och ligger till grund för betalningen av virkesleverantörerna, till skillnad från den oberoende inmätningen som utförs av VMF i Sverige. 40 % av råvaran kommer från statligt ägda marker och 60 % från privata. Av allt virke som kommer in kommer 60 % från certifierade skogar. Den låga procenten sades främst bero på ovilja hos de privata markägarna att certifiera sig. Detta trots att staten underlättar genom att tillhandahålla alla markägare större än 50 ha med skogsbruksplaner som förnyas vart 10:e år. Detta skulle kunna ha att göra med att landet reglerar sitt skydd av skogsmark genom zonering och det kan då saknas incitament för privata markägare som inte har skog som enligt lag måste skyddas. Det går lika bra att sälja icke-certifierat virke som certifierat för markägarna då det inte är några skillnader i vad de får betalt. Vid virkeslagring under längre tid används vatten från den intilliggande ån. För att använda detta vatten måste de söka tillstånd hos staten och se till att vattnet renas då vattnet ses som en ”nationell tillgång”. Teknikutvecklingen på bruket drevs främst av vad som var lönsammast för företaget då inga krav på teknikutveckling finns från annat håll. Detta beror också på att 85 % av produkterna exporteras och lönerna är relativt låga (1100 euro i snitt).

Efter lunch fick vi följa med ordföranden för en gemensamt brukad skog (typ samfällighet/samarbete mellan skogsägare) ut och se på en gallring på deras marker. Här fick vi även se hur man använde hästar för att dra fram virket till basvägen där det togs vidare av maskiner. För att de manuella huggarna ska få ut en rimlig dagslön krävs att de lyckas producera minst 10 m3/dag. Vilket ytterligare visar hur förutsättningarna skiljer sig mellan Sverige och Slovakien.

Här fick vi se betesmarker som planterats igen efter andra världskriget utan att officiellt omställas från betesmark till skogsmark. En omställning av ägoslag måste i Slovakien precis som i Sverige godkännas av staten, vilket nu gör att de planterade betesmarkerna, trots att där står slutavverkningsmogen skog, ses som inäga/betesmark.

Dagen avslutades med ett trevligt besök på utemuseum i Pribylina där det bjöds folkmusik och -dans i kyrkans källare. Även vi jägmästare blev uppdragna och fick testa på folkdansen.

Efter en bra sista dag tackar vi för oss och vänder hem mot Sverige igen.

//Andreas Engman, Anneli Olsson, Johan Storgärd, Lewi Köppler, Maria Jakobsson, Teresa Leifsdotter och Sanna Nilsson

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

”Orörd skog” och ett friluftsmuseum i trakterna kring Banska Bystrica i centrala Slovakien.

Det område som innehöll den orörda och jungfruliga skogen låg utanför den mindre orten Badin. Området hade en areal å ca 30 ha och var i stort sett orört av människan sedan 1913 (förutom att vindfällen plockades ut under det andra världskriget). Guiden som visade oss skogen var från skogsfakulteten från ett universitet i Slovakien. Det första som togs upp var definitionen av orörd skog guiden tyckte att begreppet ”virgin forest” var olämpligt i sammanhanget eftersom att det antyder att skogen aldrig någonsin rörts av människan vilket inte är fallet, han tyckte istället att begreppet ”old growth forest” är bättre.

Området var stängt för allmänheten, men universitetet hade tillgång till det i utbildnings- och forskningssyfte. Jämfört med Sverige så är det en tydlig skillnad att all skogen i Slovakien inte är tillgänglig för vem som helst och även vid besök med tillstånd så får besökare endast vistas på en utmärkt led inom reservatet. Skogen utgjordes av en bokdominerad, fullskiktad blandskog med inslag av silvergran och ett antal övriga ädelövträdslag. Det finns tre sätt som tyder på att skog är orörd, nämligen förekomsten av enorma träd, stor mängd död ved och avsaknaden av stubbar i skogen. Syftet med forskningsverksamheten i reservatet var att få en förståelse för den ekologiska dynamiken i skogar som är förhållandevis orörda. I och med klimatförändring så är förståelsen av succession i ett ekosystem en viktig del för att förstå och utveckla metoder för brukandet av befintliga skogsresurser i en förändrad värld. Forskningen är viktig för att gardera sig för en osäker framtid och sprida ut riskerna inför potentiella störningar.

Det som hade studerats inom området var hur trädslagssammansättning och fördelningen och dynamiken mellan sekundär- och primärträd fungerar. Slutsatsen är att föryngring i en fullskiktad skog är en ständigt pågående process som inte är beroende av störningar. Om en guidad tur i ett liknande område i Sverige så hade fokus troligt varit orienterad mer åt värdet av biologisk mångfald och visa på de biologiska värden som fanns inom området.

På eftermiddagen tog en kortare tågfärd med ett gammalt tåg gruppen till ett friluftsmuseum som var beläget helt och hållet utomhus på ett 105 ha stort område med stigar och leder. Området består av demonstrationsskogar med olika aktiviteter för att skapa en förståelse för skogsbruk hos allmänhet. Dessutom innehöll området information och visande av skogsanknutna Slovakiska traditioner och sägner. En del av stigen informerade om gallring som skoglig åtgärd med avseende på hur åtgärden går till. I Slovakien är stamantalet och stamkvalité avgörande parametrar när en gallringsåtgärd planeras, medans gallringstidpunkten i Sverige snarare avgörs av ett bestånds grundyta och höjd. En annan skillnad är att skogsförvaltare i Slovakien (i detta fall) märkt ut träden utifrån deras kvalité. Detta görs heller aldrig i Sverige då det i princip alltid är maskinförare som gör stamurvalet i gallringar.

Dagens låt: Like A Virgin – Madonna; https://www.youtube.com/watch?v=zHW5RVvg2v4

Hälsningar från Slovakien

Från: Erik Sköld, Jimmie Klum, Tomas Ekström, Måns Näsman, Mattias Larsson, Anna Henckel, Kristina Nilsson

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Southward bound journey leaving the Tatras – and to the sun!

We left the Ovaria region and continued through the mountains to the city of Ruzemberok. There we visited Slovakias largest pulp-mill owned by Mondi. As the sun came out we were guided through the pulp-mill. Two guides that spoke English showed us that making paper in Slovakia is really similar to making paper in Sweden. The pulp mill produced copier-paper and distributes the final product all over the world. Slovakia’s location in the central of Europe gives great possibilities for exporting and importing forest products. 95 % of the final product is exported. The even flow of raw material to the mill is delivered by a mother-company that buys the material from both Slovakia and neighbouring countries.

After a lunch in the sun we met with a representative of the municipality forest in Dolny Harmanec. The areas was about 7300 hectares. A big part of the visit was concentrated around the water funnels that was used in the valley to transport logs fast and swift from the top of the 2450 meter long valley down to the town where the iron and minerals were processed in smelteries. The water funnels was shown on maps that were made in 1810, but has probably been in use since the 17th century! The forest management in the municipal forests can be divided in two general categories: One for timber production and one for nature conservation. The area has several special habitats and species. A large part of the combined municipal forest management area is protected through Natura 2000 and easily accessible to tourists and is financed by subsidies from the European Union. The revenue from the municipal forest is distributed to the management of the areas but also to the city of Dolny Harmanec. About 20 000 cubic meters of timber is annually harvested using manual labor and cable-ways in the steep terrain. The timber price in the area is in average 51 euro/cubic meter. The management of the area was largely financed by subsidies, selling of timber and selling of hunting rights. Common animal species are for example wolfs, red deer, bears, wild boars and some capercaillie (a threatened species in Slovakia).

At the end of the day we were treated to a falconry show in the park by our hotel in Zloven!

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

En dag full av äventyr – Dag 2

Dagen inleddes med ett besök vid Slovakiens största damm. Där fanns ett vattenkraftverk byggt 1941 med två turbiner.  Dammens elverk producerade 22 MW vilket kan jämföras med ett av Sveriges största vattenkraftverk, Harsprånget, som producerar 977 MW. Dammens primära syfte är dock inte att producera el utan att förebygga översvämningar nedströms. Vid bygget av dammen fick fem byar förflyttas. På detta vattenkraftverk fanns ingen fisktrappa vilket är förvånande för att det är ett populärt fiskeområde. För att tillgodose fiskeintresset planteras det in fisk in nedanför dammen.

Här står vi i en av dammens tunnlar som ligger under 22 m vatten, 2 m lera och 2 m betong.

Dammen men vattenkraftverk

Nästa stopp var på en skogsbruksskola motsvarande naturbruksgymnasium i Sverige. Där välkomnade både rektorn och vice rektorn oss och de berättade om deras skola och undervisningen. På skolan gick 220 elever och samtliga var pojkar. Det var först 2010 som det blev tillåtet för tjejer att ansöka till skogsbruksgymnasium. Fokuset på utbildningen var praktiskt arbete.

Sista stoppet för dagen gick till Horna Orava. Horna Orava är ett skyddat landskapsområde där de bl.a. har en av de mest orörda torvmarkerna i Slovakien. Dock har många skogliga ingrepp gjorts på grund av bristande lagstiftning och det har även skapat konflikt mellan naturvårdsorganisationer och skogsbruket.

Något vi reflekterade över var att det fanns många policyinstrument som inte fungerade som det var tänkt t.ex. zonering. Zoneringen som beskrevs i förra inlägget tycks inte fungera i Horna Orava för att skillnaderna mellan zonerna är oklara vilket gör det svårt att veta vad som gäller vid intressekonflikter. Torvmarken behöver både naturvårdande skötsel men annars skulle området helst stå orört. Eftersom det behövdes naturvårdande skötsel tvingades torvmarkens område in i zon fyra och i praktiken blev det ingen skillnad mot zon tre som är konventionellt Slovakiskt skogsbruk.

// Elin Andreasson, JacobGabrielsson, Carl Jansson, Anton Larsson, Marie Löfgren, Erika Nylander, Kasper Romuk-Wodoracki, Simon Vikström

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Snökaoz i nationalpark

Hej!

Som jägmästare är det viktigt att ha en överblick över den globala skogen eftersom internationella aktörer kan påverka svenskt skogsbruk, Därför är vi i klass 12/17 på plats i Slovakien för en studieresa inom kursen Skogspolitik – svenskt och internationellt perspektiv.

På grund av dåliga väderförhållanden med starka vindar och mycket snö i bergen blev förmiddagens exkursion flyttad till lektionssal för en bakgrundsgenomgång inomhus. Även arbetet i bergen stod nu stilla på grund av säkerhetsskäl. Dagens guide var en av skogsförvaltarna vid Tatra nationalpark. Sedan Slovakien gick med i EU 2004 omfattas större delen av parken av Natura 2000-område och är även klassat som ett UNESCO-biosfärområde, detta tack vare Slovakiens starka tradition med naturvård.

Skogslandskapet är indelat i fem skyddszoner som går att likna med de svenska målklasserna med skillnad att zonerna är bestämda utifrån geografi och inte förändras med landskapet som i Sverige. Högsta skyddsklassen är fem och där ska ingen mänsklig påverkan förekomma. Tatra nationalpark har även zon fyra och tre där man tillåts att göra riktade ingrepp för att forma skogen bättre bevara djur, natur och landskap.

Vid lunch trotsade vi vädret och begav oss upp i bergen på 1025 möh, för mat och rundvandring i en mindre del av nationalparken. Trots dålig sikt och snökaos fick vi se linbanorna som används för att transportera ner virket från höjderna i samarbete med häst och mänsklig arbetskraft. Eftersom bidragen till skogsbruket är väldigt lågt i Slovakien används gammal teknik, vilket gör att produktiviteten blir låg. Jämförelsevis så kunde endast ca 30-40 kubik drivas ut ur skogen under en arbetsdag.

I nationalparken delades skogen in i tre faser, en under 50 år, en över 50 och en slutavverkningsmogen på ca 120 år. I Sverige beror avverkningsåldern på bonitet.

Policy-verktyget information verkar vara mer använd i Slovakien än i Sverige, det kan ha sin grund i turismen som är en mycket stor del av inkomsten i landet och turismen i naturområden i Slovakien är populära. Man var tydliga med att kommunicera nyttan av naturen och upplyste allmänheten om de åtgärder man utförde.

// Mimmi Almqvist, Isak Forsberg, Oscar Jakobsson, Stina Köppler, Christer Lilja, Sara Nilsson, Jesper Pettersson, Amanda Trulsson

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Cultural finishing / Dancing with axes

After having dinner at the hotel the class went to an old village from the 16th century. The village were a reconstruction of a typical Slovakian village from the past. We followed a guide who told us about how the people in the past used to live in the area. It was similar to how people lived in the old days. The tour ended with a music show of classical Slovakian folkmusic. A family of 5 played music, sang and danced for us. They then invited us to join in the dancing.

IMG_20160426_200715
The houses were timbered and most of them were finished with clay and plastered white. Some of the houses were built of such large trees that they only used three trees to build an entire house.

IMG_20160426_205809
This was an old church from the 16th century. We had the opportunity to play on the old organ which sounded a bit out of tune.

IMG_20160426_212044
The performers were dressed in traditional clothing and played violin, accordion, a type of bagpipe and other instruments. They danced with axes and sang songs from the region.

We are currently sitting in terminal 4 at Arlanda airport waiting for the flight to Umeå, after a week in Slovakia we will never forget.
IMG_1019

Best regards / Erik, Linda, Joel, Tobias, Anton and Linn.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Nature reserve of Babia Hora

In the afternoon we met two ecologists with a lecture about management of the forest in the Tatra region called Babia Hora. In order to create the best biodiversity their way of managing the forest is to do nothing. They also had ideas about increasing the level five protected areas in the country from todays 0,5% to (at least) 5%.

13113327_10153575377751868_2002794992_o 13091814_10153575377626868_505139837_o

Conflicts arise from lack of communication between the two ministries managing either the silviculture or the nature reserves. The ecologist desire two levels of management were one level is regular silviculture and the other is leaved completely untouched. Even if a barkbeetle outburst occurs there should not be any sanitation cutting (according to the ecologist). They feel that in these level five areas the nature should manage itself. Here is where the conflicts with regular silvicultural management occur because the bark beetle don´t care about borders. The silvicultural forests will then be infected also by the bark beetle and the forest management primarily work will be affected due to sanitation cutting taking up all the time and money.

13106779_10153575377661868_1345854945_o 13091650_10153575377716868_1801057060_o

After the lecture we went out to see a peat bog. These peat bog areas in the Babia Hora area can be of two types, either with forest growing or without. These two types are important to the area due to a unique species composition.

These ecologists want to increase the amount of protected level five forests because it’s nice. Just nice. And maybe also the opportunity to learn about the flora and fauna in the forests.

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Visiting a paper mill

This morning we went to visit Mondi, a pulp mill in Ružomberok, Northern Slovakia. Mondi is a South African company and the name of the company comes from a white South African flower. Monti is also represented in Sweden with a pulp mill in Dynäs and Örebro so the company name was familiar to us.

The plant in Ružomberok consist of four paper mills today. Where they produce approximatly 600 000 t/year of paper, mainly office paper of the sizes A3 and A4 with 2 different qualities. The whole production line from pulp wood to packaging is done within the plant. The plant not only deliver paper they also deliver electricy and heat to the nearby community. The heat is produced from burning rest products from the production like bark and chemicals and turbines are placed in the production line to provide electricity.The mill we entered (PM18) was the biggest and most productive mill (370 000 t/year) on the plant. Inside we saw high level of developement and a very modern mill, comparable with the ones we have in Sweden. We saw robots that were similar to the ones in the movie ”Lilla Jönssonligan och Cornflakeskuppen”.

There are 1100 employees on the plant mainly from Slovak but also from Austria for some reason. The employees work in 3 shifts 0-24 all year.

The pulp consists almost fully of short fibres (hard wood) but also little long fibres (soft wood). Some of the soft wood is imported from Scandinavia including Sweden, the total import was around 10 %. The wood used in the plant is PEFC/FSC certified.

The largest clients was Western Europe (with Germany at the top) but also Northern Europe. The products from the plant are beeing sold with different names depending on the client, some of the names where Master, Dolphin, IQ Economy and EM Multifunction Paper.

The future for the plant seemed to be bright. They are planning a future investment in a new mill to produce two layered paper for packaging that will higher the production of paper per year to 1 000 000 t (two years from now). In this new mill it will be possible to mix in recycled paper in the pulp something that they didn’t do at the moment.

We got the impression that it was a very high security level and the people leaving the plant had to open their trunk to pass the exit. The impression was also that it was a very clean plant and a process all in order.

Andreas, Frida, Johan, Malin & Nils
2016-04-26
Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Falconry of central europe

This scenic day was wrapped up with a Falconry show performed by former students from the forestry University in Zvolen.IMG_3303

Falconry origins from Mongolia and was a hunting method, where humans were able to cover great hunting areas by using birds of prey as a tool and companion. Traditionally the owner of a bird of prey was highly regarded in society and this way of hunting was a privilege for just a few. We were told that one of Slovakias biggest castles was once traded for two falcons, which gives an indication of the historical value of falconry in Slovakia. In that time a human life was worth less than the life of a falcon.

IMG_3496

Today falconry has spread around the world and it’s practiced in Slovakia as a hunting method and a sport. Historically falconry also existed in Sweden but is now forbidden with few exceptions as it is regarded to be a potential threat to the falcon gene pool. It has also encouraged illegal poaching of eggs. To be allowed to perform falconry in Slovakia, you need a falconry license and a hunting license. Our host could not understand the Swedish point of view regarding ethical and ecological issues. Instead he thought that it was a natural way to hunt with animals as falconry is based on the natural instinct of the birds.

IMG_3573

We got to see a Step Eagle, a Saker Falcon, two Ravens, a hawk and finally an Owl who were trained by the students

IMG_3187 IMG_3620 copy  IMG_3547 copy  IMG_3365   IMG_3202 copy

IMG_3288

IMG_3649 copy

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Monday 25/4

Before lunch we had the opportunity to see how they historically transported firewood from the hills down to the villages. The waterslide was in its entirety constructed by spruce and fir wood and it was about 2,5 kilometres long and was going from 700 meters down to 523 meter over sea level. We followed the slide upstream for 1 km, witnessing the manual labour needed in order to smoothly transport logs down hill, roughly 80 men. Nowadays it is only used as a tourist attraction and to keep the cultural heritage alive, it is the only transport slide in Europe still in use. Earlier in the morning a forester in another community forest briefly mentioned that there are quite a few predators in Slovakia; wolves, bears, lynx, wildcat etc. Just before we turned around we spotted the remains of a deer taken by a predator, possibly a wolf.

Miniature of the wooden waterslide construction

Miniature of the wooden waterslide construction

IMG_1662

IMG_1666

After a very needed lunch consisting of goulash soup, bread with pork fat and onion, coffee and a blueberry cake we were ready to head out to the forest again, where we met a representative of a community forest just close to Zvolen, He showed us a forest consisting of silver fir and beech among all. There was trees of silver fir that had a stem volume over 20 cubic meters per tree, huge trees! The trees were used as seed sources for the nursery. In order to acquire the seeds, the workers climb the 40m high trees. The nursery produces a few thousand seedlings each year and it supports the nearby area with bare root plants. In this community forest they aim to have a natural regeneration forest. The man that was our guide for the afternoon showed us a beech stand were they had open up the stand for the second time to let a natural regeneration of beech come up. What differs from our way to manage a beech stand is that they cut out the trees with large crown instead of the ones with narrow crowns.

IMG_1019

IMG_1022

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar